×

Vedtekter

VEDTEKTER GRINDVOLL BARNEHAGE – revidert 10.12.2020

 

EIERFORHOLD

Grindvoll barnehage er et registrert aksjeselskap.Org.nr: 990031541

 

FORMÅL

Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnas hjem. Barnehagen skal jobbe i tråd med rammeplanen for barnehager, barnehageloven og andre forskrifter, rundskriv og mål som er gjeldende for barnehager.

 

OPPTAKSMYNDIGHET

Daglig leder foretar opptak av barn i barnehagen.

 

OPPTAKSKRITERIER

Barnehagen er åpen for barn fra 0-6 år.  Barn som er tildelt fast plass, beholder automatisk plassen til utgangen av barnehageåret det året barnet fyller 6 år.

Ved opptak av barn legges det vekt på følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

 

1. Barn som omfattes av kriteriene i barnehagelovens paragraf 13 prioriteres.

2. Eldste barn prioriteres, men sees i forhold til barnehagens avdelingsvise organisering. Veiledningsvis er  8 barn pr. årskull - det maksimale antall barn for å opprettholde barnehagens struktur, og for å sikre en forsvarlig og hensiktsmessig drift av barnehagen.

3. Søsken av barn som allerede har plass i Grindvoll barnehage prioriteres på den måten at de prioriteres foran andre barn født i samme årstall.

 

Opptak av barn i barnehagen og tildeling av plasser skjer etter skriftlig søknad rettet til Lunner kommune, iht. Barnehagelovens bestemmelser om en samordnet opptaksprosess.

 

OPPTAKSPERIODE OG OPPSIGELSESFRIST

Opptak av barn skjer hovedsakelig ved samordnet opptaksprosess i samarbeid med Lunner kommune. Daglig leder kan tilby barnehageplass etter kapasitet utenom samordnet opptaksprosess.  Oppsigelse av barnehageplass medfører at rett til barnehageplass bortfaller.

 

Det er en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned.  Oppsigelsesfristen gjelder fra den 1. i måneden.  Plass som sies opp etter 1. april må betales for ut barnehageåret, det vil si til og med juni måned. Betaling skal skje i oppsigelsesperioden selv om plassen ikke benyttes. Betalingsforpliktelsen kan fravikes, etter beslutning fra barnehagens styrer, dersom et nytt barn kan overta barnehageplassen.

 

FASTSETTELSE AV FORELDREBETALINGEN

Foreldrebetalingen fastsettes av den til enhver tid gjeldende makspris. I tillegg betales kostpenger – kr. 360 for full plass.

Kjøp av ekstra dag faktureres med kr. 200 pr. dag. 

 

LEKE OG OPPHOLDSAREAL

Barnehagens norm for arealutnytting er 4 m2 leke og oppholdsareal pr. barn over 3 år, og 5,5 m2 for barn under 3 år. Barnehagen er godkjent for 34 plasser.

ÅPNINGSTID OG FERIE

Barnehagen er åpen fra kl. 07.00 til 17.00 mandag til fredag.

Barnehagen er stengt julaften, nyttårsaften og mellomdagene i jul og påske.

 I løpet av året er barnehagen i tillegg stengt 5 kurs- og planleggingsdager.  Barnehagen er stengt på helligdager. På sommeren er barnehagen feriestengt 4 uker, i uke 27, 28, 29 og 30.

Barnehageåret starter første tirsdag etter sommerferien.  

 

SAMARBEIDSUTVALG

Barnehagen har et samarbeidsutvalg som består av 3 valgte personer. 

Utvalget har to representanter fra foreldregruppen og en representant fra personalgruppen.

Eier og styrer har møterett.

 

HMS

Barnehagen foretar internkontroll etter gjeldende regler og forskrifter.  Det vises til programvaren PBL Mentor for dokumentasjon av barnehagens internkontrollsystem.

 

MISLIGHOLD

Ved betalingsmislighold, eller annet mislighold fra barnehagen eller foreldre/foresatte, kan barnehageplassen sies opp.  Ved vesentlig mislighold kan barnehageplassen sies opp med øyeblikkelig virkning.

Før oppsigelse på grunn av betalingsmislighold skal barnehagen skriftlig varsle foreldre/foresatte om konsekvensene av misligholdet, samt gi en frist på 14 dager til å rette opp forholdet.

Barnehagen kan kreve ekstra betaling, kr. 100 for hver påbegynte halvtime, for levering /henting av barn utenom oppholds/åpningstidene.

 

BETALING

Barnehageplass betales med den til enhver tid fastsatte makspris + kostpenger som fastsettes årlig. 

Dersom det oppstår hendelser utenfor foreldre/foresattes kontroll, som medfører at barnehageplassen ikke benyttes over lengre tid- for eksempel sykdom, dødsfall mv.- kan barnehagens styrer innvilge betalingsfritak.  Styrer kan kreve at det fremlegges legeerklæring eller annen dokumentasjon.

 

DUGNAD

Foreldre/foresatte som benytter barnehageplass oppfordres til å delta på barnehagens dugnader.

 

HELSEKONTROLL AV BARNA

Foreldre/foresatte har ansvar for å informere om spesielle forhold vedrørende barnets helse som kan ha betydning for barnets opphold i barnehagen.  Før et barn begynner i barnehagen skal det legges frem erklæring om barnets helse i henhold til Barnehagelovens § 25.

 

 

Grindvoll, 10.12.2020